Republic of China-Taiwan Today's Trends

Show All Today Overall
# Name Today Total
1 Ella Chen 0 33
2 Chiang Kai-shek 0 0
3 Ma Ying-jeou 0 0
4 S.H.E 0 0
5 Ruby Lin 0 0
6 Fu-chien Sheng 0 0
7 Kao Hsiung 0 0
8 T'ai-wan 0 0
9 Tai Peh 0 0
10 Taipei 0 0
11 Kaohsiung 0 0
12 Taichung 0 0
13 Tainan 0 0
14 Panchiao 0 0
15 Chunghe 0 0
16 Hsinchu 0 0
17 Hsinchuang 0 0
18 Chilung 0 0
19 Taoyuan 0 0
20 Sanchung 0 0
21 Chungli 0 0
22 Fengshan 0 0
23 Hsintien 0 0
24 Chiai 0 0
25 Tucheng 0 0
26 Yunghe 0 0
27 Changhua 0 0
28 Pingtung 0 0
29 Yungkang 0 0
30 Pingchen 0 0

Republic of China-Taiwan Latest Added

# Name Today Total
1 Dongguang Boning 0 0
2 Sichuan Pandas 0 0
3 Henan Jiyuan 0 0
4 Jilin Aohua 0 0
5 Gingdao Double Star 0 0
6 Tianjin Rongcheng 0 0
7 Heilongiang Daqing 0 0
8 Shanxi Yujun 0 0
9 Shaanxi 0 0
10 Jilin 0 0
11 Yunnan 0 0
12 Shanghai 0 0
13 Zhejiang 0 0
14 Guangsha 0 0
15 Beijing 0 0
16 Fujian 0 0
17 DongGuan 0 0
18 Bayi 0 0
19 Shangdong 0 0
20 Liaoning 0 0
# Name Today Total
1 Taipei City Bank F.C. 0 0
2 Flying Camel 0 0
3 Defunct 0 0
4 Tatung F.C. 0 0
5 Taiwan Power Company F.C. 0 0
# Name Today Total
1 Hsinchu 0 0
2 Chunghe 0 0
3 Panchiao 0 0
4 Tainan 0 0
5 Taichung 0 0
6 Kaohsiung 0 0
7 Taipei 0 0
8 Tai Peh 0 0
9 T'ai-wan 0 0
10 Kao Hsiung 0 0
# Name Today Total
1 Zhejiang 0 0
2 Guangsha 0 0
3 Beijing 0 0
4 Fujian 0 0
5 DongGuan 0 0
6 Bayi 0 0
7 Shangdong 0 0
8 Liaoning 0 0
9 Jiangsu 0 0
10 Xinjiang 0 0
# Name Today Total
# Name Today Total
# Name Today Total

Basketball Players

Show All Today Overall
# Name Today Total

CEOs & Businessmen

Show All Today Overall
# Name Today Total
# Name Today Total

Scientists & Academicians

Show All Today Overall
# Name Today Total
# Name Today Total

Writers & Authors

Show All Today Overall
# Name Today Total
# Name Today Total
# Name Today Total
# Name Today Total
1 Ella Chen 0 33
2 Ruby Lin 0 0
3 Shu Qi 0 0
# Name Today Total
# Name Today Total
1 S.H.E 0 0
2 Michael Joseph Jack 0 0

Leaders & Politicians

Show All Today Overall
# Name Today Total
1 Ma Ying-jeou 0 0
2 Chiang Kai-shek 0 0

Republic of China-Taiwan Most Popular Quotes

Today Overall Show All

Republic of China-Taiwan Most Popular Photos

Today Overall Show All

Republic of China-Taiwan Most Popular Videos

Today Overall Show All